Analiza akustyczna i wibracyjna została zlecona przez firmę Home Invest na etapie uzgodnień inwestycji z PKP PLK S.A. Głównym celem tego projektu było uzyskanie zgody PKP na przeprowadzenie prac ziemnych w pobliżu torów oraz na odstępstwo od normy wpływu hałasu i drgań na inwestycję, określonej w art. 53, ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym.

Zakres projektu obejmował:

  1. Pomiary dobowe hałasu kolejowego w jednym punkcie.
  2. Pomiary hałasu uzupełniające w celu określenia mocy akustycznej placu rozładunkowego, trasy s8 i ulicy Wysockiego.
  3. Pomiary drgań gruntu na terenie inwestycji oraz przy Centralnej Magistrali Kolejowej.
  4. Dobór izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych.
  5. Projekt ekranu akustycznego.

Lokalizacja tej inwestycji była akustycznie wyzwaniem. Hałas był generowany z trzech stron, dlatego wybór odpowiedniej strategii ochrony był kluczowy na jak najwcześniejszym etapie projektu. Rozciągnięte w czasie, wieloetapowe uzgodnienia z PKP nie ułatwiały sprawy. W trakcie realizacji pierwszych budynków, , zostały wprowadzone plany modernizacji linii kolejowej, przy której powstawała inwestycja, więc wykonaliśmy kilka wariantów obliczeniowych, zgodnie z wytycznymi PKP PLK S.A. Wspólnie z architektami z pracowni HRA Architekci, odpowiedzialnymi za projekt budowlany, oraz inwestorem na bieżąco wprowadzaliśmy konieczne zmiany.

Ekran akustyczny i szklana zabudowa jako strategia redukcji hałasu

Aby uzyskać zgodę PKP, konieczne było zredukowanie hałasu kolejowego i ograniczenie jego wpływu na mieszkańców. W tym celu zaprojektowaliśmy ekran akustyczny wzdłuż torów oraz zastosowaliśmy szklaną zabudowę na elewacjach budynków od strony torów kolejowych, tam gdzie było to wymagane, . co skutkowało znacznymi nakładami finansowymi inwestora . W operacie akustycznym budynków ostatecznie użyliśmy szklanych zabudów balkonów i ekranu akustycznego, wykonanego w technologii paneli aluminiowych z fragmentami paneli przeziernych, aby zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki akustyczne.

wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium

Rys. 1 Zdjęcie wykonane podczas dobowego pomiaru hałasu kolejowego.

Przy współpracy z firmą JD Engineering wykonaliśmy analizę MES dla szeregu budynków znajdujących się od strony torów kolejowych. Ze względu na fakt, że w momencie rozpoczęcia prac nad projektem, dwa budynki były już istniejące, wykonaliśmy sprawdzenie modelu poprzez pomiary in situ na stropie w budynku. Wynik pomiaru dał zadowalającą zgodność z modelem i upewnił nas, że model jest wykonany poprawnie, a konstrukcja budynków nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń przeciwwibracyjnych.

wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium

Rys. 2 Model MES konstrukcji budynków poddanych analizie dynamicznej na etapie uzgodnień z PKP PLK S.A.

wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium

Rys. 3 Wyniki pomiarów wibracji oddziałujących na ludzi w budynkach wg PN-B-02171:2017 w odniesieniu do wyników obliczeniowych MES

Współpraca z Home Invest oraz HRA Architekci trwała również po uzyskaniu pozytywnej zgody od PKP i polegała na sprecyzowaniu wymagań ochrony przed hałasem na etapie projektów budowlanych poszczególnych budynków. Inwestor dbał o komfort mieszkańców, dlatego budynki na osiedlu posiadają stosowne zabezpieczenia przeciwhałasowe. Wykonaliśmy również na etapie projektu budowlanego dodatkowe analizy MES i pomiary drgań w gruncie, potwierdzające, że wibracje nie będą negatywnie oddziaływać na konstrukcję budynku, ani na ludzi w budynkach.

Dane firmy

Falcon Acoustics Hubert Jastrzębski

ul. Siennicka 29B/3

04-394 Warszawa

NIP: 821-258-33-29

Adres biura Warszawa

ul. Biskupia 12

04-216 Warszawa

Adres biura Poznań

ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.18

60-782 Poznań

 

Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Akustycznego