W poniższym artykule znajduje się wyjaśnienie najważniejszych pojęć i zagadnień związanych z izolacyjnością przegród zewnętrznych. Przedstawione zostały metody obliczenia wymaganej izolacyjności oraz metody wykonania pomiaru izolacyjności.

Od czego zależy izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej?

Izolacyjność akustyczna opisuje poziom tłumienia dźwięku, jaki zapewnia dana przegroda. W prostszym rozumieniu jest to różnica pomiędzy poziomem dźwięku na zewnątrz, a poziomem dźwięku wewnątrz budynku. Istnieje wiele czynników, jakie wpływają na ten parametr, począwszy od rodzaju i właściwości części pełnej przegrody zewnętrznej, stolarki okiennej i nawiewników. Dokładne określenie izolacyjności akustycznej przegrody jest bardzo złożonym procesem i wymaga znajomości wielu szczegółowych danych opisujących wykorzystane elementy.

Izolacyjność wypadkową można określać dwoma metodami: obliczeniową oraz pomiarową. Zawsze jednak, żeby określić wymagania dla danej przegrody, trzeba posłużyć się wzorami opisanymi m.in. w niniejszym artykule, aby wyznaczyć jaka izolacyjność jest faktycznie wymagana. Zajmijmy się jednak na początku tym, co w ogóle wpływa na izolacyjność przegrody zewnętrznej.

Izolacyjność akustyczna materiału budowlanego

Podstawą dobrego tłumienia dźwięku przez przegrodę jest materiał budowlany części pełnej przegrody (nie dotyczy to przypadku budynków, w których przegrodą zewnętrzną jest fasada szklana, pokrywająca 100% powierzchni). W przypadku budownictwa mieszkaniowego, z reguły najbardziej opłacalną kombinacją jest możliwie wysoka izolacyjność przegrody pełnej, a niska izolacyjność okien, ze względu na koszt obu materiałów. Kluczowym jest zatem dobranie takiej przegrody, aby zapewniała możliwie wysoką izolacyjność akustyczną, ale też termiczną.

Ocieplenie przegrody

Nie zawsze grubsza ściana oznacza lepszą izolację akustyczną. Z reguły ocieplenie przegrody styropianem lub wełną mineralną, a następnie wykończenie jej tynkiem cienkowarstwowym, czyli zastosowanie tzw. metody lekkiej-mokrej, będzie powodowało obniżenie izolacyjności akustycznej. Zagadnienie to może być mylące ze względu na to, że w przypadku izolacyjności cieplnej masa powierzchniowa ma odwrotny wpływ na zmianę wartości parametru, niż dla izolacyjności akustycznej. Opór cieplny materiału maleje wraz ze wzrostem jego gęstości.

Nałożenie na przegrodę warstwy sztywnego styropianu (lub wełny) i tynku powoduje powstawanie rezonansu dla danej częstotliwości z zakresu słyszalnego. Takie zjawisko charakteryzuje się tym, że jedno z pasm szczególnie się „wybija” na tle pozostałych i dźwięki z jego zakresu znacznie łatwiej przenikają przez ścianę. Zastosowanie wełny, której włókna są uporządkowane, skierowane prostopadle do przegrody, lub użycie styropianu może znacznie obniżyć izolacyjność przegrody, nawet od 6 do 8 dB. Z reguły spadek izolacyjności ze względu na ocieplenie wynosi ok. 2-6 dB.

Obecność elementów w przegrodzie – okna, drzwi, elementy wentylacyjne

Oczywiście poza samym materiałem z jakiego wykonana jest przegroda oraz jego grubością, wpływ na jej izolacyjność akustyczną mają również okna, drzwi oraz elementy wentylacyjne, jakie się znajdują na jej powierzchni. Zapewnienie odpowiedniego naświetlenia i wentylacji w pomieszczeniu jest bardzo istotne, dlatego też w przypadku tych elementów nie mamy zbyt dużego pola manewru, jeśli chcemy polepszyć warunki akustyczne we wnętrzu. O rodzaju, wielkości, liczbie i rozmieszczeniu okien, drzwi oraz nawietrzników, w większości przypadków, można decydować jedynie na etapie projektowania budynku.

Istnieją czynniki, które wpływają na zmianę parametru izolacyjności akustycznej okna. Można tu uwzględnić głównie grubość zastosowanej szyby, jej rodzaj, a także pole jej powierzchni i proporcje wymiarów. W przypadku grubości sprawa wydaje się być dosyć oczywista, ponieważ w kontekście akustyki, lepiej wypadają te o większej grubości, zwłaszcza w przypadku wskaźników jednoliczbowych. Jeśli chodzi o rodzaj szyby, lepiej w tym zestawieniu wypadają laminowane niż jednorodne, a różnica dla wskaźników jednoliczbowych wynosi zazwyczaj około 2 dB, przy zachowaniu takiej samej grubości i wielkości. Istotny jest także stosunek wymiarów szyby, ponieważ te, których kształt zbliżony jest do kwadratu, wypadają gorzej w porównaniu do tych o identycznym polu powierzchni, lecz przypominających prostokąt o jednym boku dłuższym od drugiego. Dla okien o podobnej budowie, kształcie i z wykorzystaniem tego samego rodzaju i grubości szyb, na ogół lepiej wypadają te o mniejszym polu powierzchni.

W przypadku drzwi, głównie wpływ mają takie czynniki jak izolacyjność akustyczna płyty drzwiowej, szczelność drzwi, stopień docisku oraz liczba skrzydeł. Podobnie jak w przypadku okien, pole powierzchni ma znaczenie i izolacyjność maleje wraz z jego wzrostem. Istnieją oczywiście specjalne dźwiękoszczelne drzwi, które posiadają na obwodzie dodatkowe uszczelnienie w postaci taśmy magnetycznej, a także specjalny zamek, który zapewnia mocniejszy docisk w kilku punktach.

Wpływ izolacyjności stolarki na wypadkową izolacyjność ściany jest bardzo istotny. Wypadkowa izolacyjność zależy m.in od tego ile % ściany stanowi przegroda pełna, a ile % okno oraz od izolacyjności akustycznej obu tych elementów. Im większy udział w powierzchni przegrody ma element o niższej izolacyjności (z reguły okno) tym słabsza jest izolacyjność wypadkowa.

Stosowanie elementów wentylacyjnych bezpośrednio w ścianie, ale także w oknie, wpływa na wypadkową izolacyjność ściany zewnętrznej. Często nawiewniki mają wbudowane wkładki dźwiękochłonne, ale mimo to każdy nawiewnik jest po prostu „dziurą w ścianie lub oknie” i powoduje osłabienie izolacyjności przegrody. Na właściwości izolacyjne nawietrzników wpływać może ich kształt, wymiary, liczba szczelin, rodzaj zastosowanego układu tłumiącego dźwięk, a także stopień jego otwarcia. Wyróżnia się 3 zasadnicze rodzaje nawiewników: ścienne, glifowe oraz okienne. Co do zasady nawiewniki okienne charakteryzują się słabszą izolacyjnością niż glifowe i ścienne, ale zależy to też od producenta i danego modelu.

Jakie wskaźniki stosuje się do określania izolacyjności ścian zewnętrznych?

Izolacyjność ścian zewnętrznych określana jest głównie za pomocą R’A,2, czyli wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, uwzględniającego widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr. Wskaźnik ten odpowiada spektrum dźwięku charakterystycznego dla m.in. ruchu drogowego, czy lotniczego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy źródła hałasu zewnętrznego występującego na danym terenie są opisywane wskaźnikiem adaptacyjnym C. Wówczas stosowany jest wskaźnik izolacyjności akustycznej R’A,1. Do źródeł hałasu zewnętrznego, jakie on określa zalicza się:

  • hałas kolejowy pojazdów poruszających się ze średnią i wysoką prędkością,
  • hałas samochodowy pojazdów poruszających się szybciej niż 80 km/h,
  • fabryki generujące hałas średnio i wysokoczęstotliwościowy,
  • samoloty odrzutowe poruszające się na niedużych wysokościach.

Więcej o wskaźnikach oceny izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla przegród budowlanych pisaliśmy już w poprzednim artykule, który możesz znaleźć w naszej bazie wiedzy.

Jak określić wymagania dotyczące izolacyjności ścian zewnętrznych?

Wymagania normowe dotyczące izolacyjności ścian zewnętrznych są ustalane indywidualnie dla danego budynku. Są one uzależnione od poziomu hałasu zewnętrznego panującego na danym terenie w porze dziennej i nocnej, dopuszczalnych poziomów hałasu wewnątrz budynku dla danej pory, rodzaju pomieszczenia w jakim znajduje się ta przegroda oraz od jej pola powierzchni i chłonności akustycznej pomieszczenia. Do każdego pomieszczenia należy podejść indywidualnie i wykonać odpowiednie kalkulacje w celu określenia wymagań. Dokładne instrukcje znajdują się w polskiej normie PN-B-02151-03:2015, która została powołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późn. zm.

W przypadku takich obiektów jak budynki mieszkalne, hotelowe, zakwaterowania turystycznego, zamieszkania zbiorowego oraz szpitale, wskaźnik izolacyjności R’A,2 należy obliczyć na podstawie poziomu hałasu zewnętrznego osobno dla pory dziennej i nocnej, a następnie jako wymagania przyjąć tę wartość, która jest wyższa. W przypadku innych budynków wykonuje się kalkulacje jedynie dla pory dziennej. Niezależnie od tego, jaka wyjdzie wymagana wartość izolacyjności z obliczeń, nie może być ona mniejsza niż R’A,2 = 30 dB, lub R’A,2 = 25 dB w przypadku takich pomieszczeń jak hole w hotelach, restauracje, kawiarnie itp.

Wymagany wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A,2­ dla każdej przegrody zewnętrznej obliczany jest indywidualnie, z następującej zależności:

wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium

Gdzie:

LA,zew – miarodajny poziom hałasu przy badanej przegrodzie zewnętrznej (wartość zaokrąglona do liczby całkowitej) [dB],

LA,wew – poziom odniesienia do obliczenia izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej [dB],

A – chłonność akustyczna pomieszczenia w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości = 500 Hz, bez wyposażenia pomieszczenia i obecności użytkowników [m2],

S – pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu widzianej od strony pomieszczenia [m2].

Miarodajny poziom hałasu LA,zew

Jako miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew określa się hałas pochodzący od wszystkich źródeł zewnętrznych występujących na danym terenie. Uwzględniane tu są dźwięki pochodzące od komunikacji drogowej i szynowej, a także operacji lotniczych i innych źródeł. Nie bierze się pod uwagę czynników, które nie są nieodłączną częścią danego otoczenia, ale mogą generować wysokie poziomy hałasu. Przykładem tego mogą być wszelkie sytuacje zagrożenia, imprezy masowe przeprowadzane na wolnym powietrzu lub hałas wynikający z przeprowadzanych w pobliżu prac budowlanych. W zależności od typu źródła hałasu miarodajnego, można wyróżnić następujące wskaźniki:

  • LAeq,zew,D – długookresowy równoważy poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego odnoszący się do pory dnia,
  • LAeq,zew,N – długookresowy równoważy poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego odnoszący się do pory nocy,
  • LAmax,zew,N – długookresowy średni maksymalny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego odnoszący się do pory nocy.

Jeżeli źródłem dźwięków jest hałas od komunikacji drogowej i szynowej, wówczas do oceny warunków akustycznych wykorzystane zostaną dwa pierwsze wskaźniki, wyznaczane dla 16 godzin dnia i 8 godziny pory nocnej, z uwzględnieniem wszystkich dób w roku. W przypadku hałasu, którego źródłem są operacje lotnicze, sprawa wygląda nieco inaczej. Dla pory dziennej również korzysta się z LAeq,zew,D, natomiast dla pory nocnej należy wziąć pod uwagę dwa pozostałe wskaźniki. Jeśli średnia liczba operacji lotniczych w ciągu nocy wynosi minimum 3 i wartość LAmaxF przekracza 70 dB, wówczas należy skorzystać ze wskaźnika LAmax,zew,N uwzględniającego długookresowy średni maksymalny poziom dźwięku A.

W przypadku innych źródeł dźwięku niż te, wymienione powyżej, korzysta się jedynie z poziomów równoważnych. Określa się je w trakcie dnia dla 8 kolejnych najniekorzystniejszych godzin, natomiast w trakcie nocy dla 1 najniekorzystniejszej godziny. Wyniki oczywiście musza uwzględniać wszystkie dni w roku.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego można wyznaczyć na podstawie map akustycznych danego terenu lub przeprowadzonych pomiarów i dodatkowych obliczeń, np. w programie Soundplan. Poziom hałasu należy określić w odległości 2 m od fasady budynku, na wysokości rozpatrywanej przegrody. Jest to zasadnicze ograniczenie map akustycznych, dlatego nawet w przypadku korzystania z nich, należy wykonać obliczenia uzupełniające, które pozwolą na uzyskanie wartości hałasu w określonym punkcie elewacji budynku.

W przypadku braku map akustycznych, konieczne jest określenie hałasu miarodajnego na podstawie wykonania modelu hałasu np. w programie Sounplan i/lub dodatkowych pomiarów hałasu, czy natężenia ruchu. Przykładowy model wykonany w programie Soundplan został przedstawiony na Rys. 1.

wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium

Rys. 1 Przykładowy screen modelu 3D inwestycji wykonany w celu obliczenia rozkładu hałasu miarodajnego na elewacji budynków

Podczas określania miarodajnego poziomu hałasu, ważne jest również, aby uwzględnić potencjalne zmiany jakie mogą zajść na danym terenie. Mogą one wynikać m.in. z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub prognozowanych zmian w natężeniu ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego, czy nowoprojektowanej zabudowy, co bezpośrednio wpłynęłoby na poziom hałasu w danym miejscu. Operat akustyczny wykonany jedynie na czas projektu, bez uwzględnienia prognozy hałasu nigdy nie będzie wykonany poprawnie, ponieważ ochrona przed hałasem jest dla ludzi, którzy faktycznie z danego budynku będą korzystać.

Poziom odniesienia LA,wew

Poziom odniesienia można odczytać z normy PN-B-02151-3:2015 i jest on dostosowany do poszczególnych pomieszczeń, z rozgraniczeniem na porę dzienną i nocną. Jego wartość zależna jest od rodzaju pomieszczenia podlegającego ochronie przed hałasem oraz rodzaju hałasu. Oddzielna tabela dotyczy wymagań dla równoważnego poziomu dźwięku, a oddzielna dla maksymalnego poziomu dźwięku, ocenianego w przypadku hałasu lotniczego.

Tab. 1. Wartości poziomu odniesienia LAeq,wew dotyczące miarodajnego równoważnego poziomu dźwięki A hałasu zewnętrznego. Źródło: PN-B-02151-3:2015

wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium

Tab. 2. Wartości poziomu odniesienia LAmax,wew dotyczące miarodajnego maksymalnego poziomu hałasu zewnętrznego pochodzącego od operacji lotniczych w nocy, o poziomie dźwięku A a danym terenie LAmax,i­ ³ 70 dB. Źródło: PN-B-02151-3:2015.

wskaźniki izolacyjności akustycznej - laboratorium

Jak wykonać pomiar izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej

Pomiar izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej wykonuje się w istniejących budynkach. Celem badania może być np. sprawdzenie, czy nowo zamontowane okna spełniają wymagania projektowe, lub czy w przypadku przebudowy budynku, wymiana fasady jest konieczna. Badania można wykonać metodą globalną i elementu. Pierwszą z nich wykorzystuje się, gdy przeprowadzane badania dotyczą całych ścian zewnętrznych. Najdokładniejsze wyniki otrzymuje się gdy jako źródło dźwięku wykorzystywany jest rzeczywisty, występujący na danym terenie hałas komunikacyjny. Druga metoda zaś dotyczy pojedynczych elementów przegrody, np. okien. W tym przypadku warto skorzystać ze sztucznego, wszechkierunkowego źródła dźwięku w postaci głośnika. Więcej na temat badań izolacyjności akustycznej możesz przeczytać tutaj.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Masz problem związany z akustyką budowlaną? Jesteśmy w stanie Ci pomóc

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia, dotyczące izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych. Nasza firma pomaga w tym zagadnieniu na etapie projektu budynku, poprzez wykonanie odpowiedniego operatu i dobór izolacyjności przegród zewnętrznych, jak również poprzez wykonanie pomiaru na etapie porealizacyjnym. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy którymś z tych zagadnień, odezwij się do nas. Udzielimy Ci darmowej, niezobowiązującej konsultacji.

Dane firmy

Falcon Acoustics Hubert Jastrzębski

ul. Siennicka 29B/3

04-394 Warszawa

NIP: 821-258-33-29

Adres biura Warszawa

ul. Biskupia 12

04-216 Warszawa

Adres biura Poznań

ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.18

60-782 Poznań